Dutch Autumn Cup 2021   Wedstrijd schema

Dutch Soccer Youth Cup 2022    Wedstrijdschema

North Brabant Cup 2022 Wedstrijdschema

Brabant Summer Cup 2022 Wedstrijdschema

Dutch Autumn Cup 2022     Wedstrijdschema

Dutch Easter Cup 2023

Dutch Soccer Youth Cup West 2023

Dutch Soccer Youth Cup  Zuid 2023

Brabant Summer Cup 2023